Medezeggenschapsraad (MR)

Als u wilt mailen naar de MR dan kunt u het algemeen emailadres info.bentelwijz@stichtingbrigantijn.nl gebruiken.

Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben om de medezeggenschap van ouders en personeel binnen de school te regelen. De MR werkt volgens een officieel reglement dat is opgesteld in samenwerking met de vereniging van schoolbesturen en landelijke ouderorganisaties.

De MR bestaat uit zes leden, verdeeld in een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit drie personen. Intern kunnen de taken worden verdeeld.

Leden medezeggenschapsraad

De MR bestaat voor dit schooljaar uit:

Oudergeleding:  
mevr. G. Haverkamp (voorzitter)
mevr. C. Lubberink
Mevr. N. Kleinsman

Personeelsgeleding:
mevr. M. Spoolder
dhr. N. Nijhuis (secretaris)
mevr. M. Rosink

Jaarverslag van de MR
Klik op de link hier om het jaarverslag van de MR te lezen. 
Jaarverslag MR 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Brigantijn bestaat uit 12 leden, 6 personeelsleden en 6 ouders, afkomstig van verschillende medezeggenschapsraden van verschillende scholen. Momenteel is er geen afvaardiging van de MR van IKC BentelWijz vertegenwoordigd in de GMR. Deze GMR behartigt de bovenschoolse belangen van alle bij de stichting aangesloten scholen. Zowel de MR als de GMR vergadert minimaal vijf keer per schooljaar. Als er gegronde redenen zijn kan de voorzitter een extra vergadering bijeenroepen.